O nas

Kim jesteśmy i w co wierzymy…

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. ”
(Dz. Ap. 2:42-46)

Społeczność chrześcijańska w Bartoszycach

Nasza społeczność jest to typowa dla Dziejów Apostolskich Społeczność Domowa. Pragniemy dzielić się tym co mamy najcenniejsze, a jest to Słowo Boże. Rozważamy je metodą indukcyjną która jest pomocnym środkiem do zrozumienia Biblii (woli Bożej). Zapraszamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na naszej stronie.

W co wierzymy

Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, nieomylnym, natchnionym i objawionym przez Boga. Stanowi ono najwyższy i ostateczny autorytet w sprawach życia, wiary i moralności (2 Tymoteusza 31:16, Rzymian 15:4, 2 Piotra 1:21).

Wierzymy w jedynego, osobowego Boga, Stworzyciela świata duchowego i fizycznego, doskonałego w swoich atrybutach, wiecznego, bez początku i bez końca, istniejącego w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego (Ewangelia Mateusza 28:19, 2 Koryntian 13:13).

Wierzymy, że człowiek został stworzony przez Boga i na podobieństwo Boże (1 Mojżeszowa 1:26-27). Wyznajemy, że wraz z upadkiem Adama, cała ludzkość upadła w grzech, przez co nastąpiło zerwanie więzi ze Stwórcą (Rzymian 3:23, Rzymian 6:23, Izajasza 59:1-2).

Wierzymy, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przyszedł w ciele, nie popełnił grzechu, by umrzeć na krzyżu za grzechy całego świata, (1 Jana 2:2) cieleśnie zmartwychwstał i wstąpił do nieba, gdzie usiadł po prawicy Boga Ojca, żyje na wieki, osobiście powróci na Ziemię w mocy i chwale. Nastąpi zmartwychwstanie wszystkich ludzi: zbawionych ku wiecznemu życiu, tych którzy odrzucili łaskę zbawienia ku potępieniu.

Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony nie przez własne zasługi lecz wyłącznie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła dokonanego przez Niego na krzyżu (Efezjan 2:8-10, Dzieje Apostolskie 4:12, Rzymian 10:9) a jego odrodzenie następuje w rezultacie działania Ducha Świętego. Zamieszkanie Ducha Świętego w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, świadectwa oraz pracy dla Pana Jezusa Chrystusa.

Wierzymy, że Kościół Chrystusowy tworzą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa, to jest ci, dla których Jezus Chrystus jest osobistym Panem i Zbawicielem (Ewangelia Mateusza 21:1b, 2 Tymoteusza 2:19, 1 Jana 5:10-13). Wyznajemy, że Głową i fundamentem Kościoła jest sam Jezus Chrystus (Efezjan 1:22, Efezjan 2:20).

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑