Stosunek osoby wierzącej i zboru do grzechu

Ewangelia Mateusza 18:15-17 „A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech... Czytaj dalej →

Boże przymierze Łaski

Przymierzem w Piśmie Świętym nazywa się uroczyste porozumienie osiągnięte w drodze negocjacji lub przedstawione w jednostronny sposób, w którym umawiające się strony poprzez wzajemne obietnice, żądania i zobowiązania nawiązują stałe, ściśle określone stosunki (jako przykład można przytoczyć przymierze małżeńskie, Malachiasza 2:14). Kiedy Bóg zawierał przymierze ze Swoim stworzeniem, On sam ustalał warunki, jak to zostało... Czytaj dalej →

Upadek człowieka w grzech

W Liście do Rzymian Paweł przekonuje, że cała ludzkość w swojej naturze jest winna i znajduje się pod władzą grzechu i śmierci i nie może uniknąć Bożego gniewu (Rzymian 1:18-19, 3:9, 19). Przyczynę tego Paweł dostrzega w grzechu jednego człowieka, Adama, którego scharakteryzował jako naszego wspólnego praojca (Dzieje 17:26, Rzymian 5:12-14, 1 Koryntian 15:22). Słowa... Czytaj dalej →

Istota Kościoła

Istota Kościoła - na podstawie porównań w Nowym Testamencie Owczarnia (Jana 10:1-30) - Kościół to owce Jezusa Chrystusa Charakterystyka owcyCharakterystyka pasterza3w. słuchają głosu swego pasterza4w. idą za pasterzem znają jego głos (naukę)5w. nie idą za obcym-nie znają głosu obcego (nauki), uciekają od niego8w. nie słuchały tych którzy podawali się za pasterzy a nimi nie byli9w.... Czytaj dalej →

Obraz Boży w człowieku

Pismo Święte naucza, że Bóg stworzył człowieka na Swój obraz i na Swoje podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:26, 27, 5:1, 9:6; 1 Koryntian 11:7; Jakuba 3:9), tak ludzie są podobni do Boga jak żadne inne z ziemskich stworzeń. Szczególna wartość człowieka polega na tym, że ludzie (mężczyźni i kobiety) mogą w swoim ciele odzwierciedlać święty obraz... Czytaj dalej →

W Chrystusie łaska za łaską

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa” (Efezjan 1:2) Pierwszą rzeczą, którą możemy zauważyć we wszystkich listach Pawła jest to, że gdy on odnosi się w pozdrowieniach, gdy wspomina o Panu to prawie zawsze wymienia inne słowo: Łaska. Czy to nie jest interesujące?„Łaska wam i pokój od Boga…”Więc nazwijmy... Czytaj dalej →

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑