Obraz Boży w człowieku

Pismo Święte naucza, że Bóg stworzył człowieka na Swój obraz i na Swoje podobieństwo (1 Mojżeszowa 1:26, 27, 5:1, 9:6; 1 Koryntian 11:7; Jakuba 3:9), tak ludzie są podobni do Boga jak żadne inne z ziemskich stworzeń. Szczególna wartość człowieka polega na tym, że ludzie (mężczyźni i kobiety) mogą w swoim ciele odzwierciedlać święty obraz Boga. To właśnie to dlaczego ludzie zostali stworzeni i w określonym znaczeniu okazujemy się ludźmi tylko w tym stopniu w jakim wypełniamy te przeznaczenie.
W 1 Księdze Mojżeszowej 1:26-27 nie jest konkretnie powiedziane w czym mianowicie zawiera się obraz Boży w człowieku, jednak kontekst sprawia, że to jest jasne.

1 Mojżeszowa 1:1-25 przedstawia Boga jako Osobę: rozumną (posiadająca intelekt i wolę), twórczą, zdolną zarządzać stworzonym przez Niego światem i doskonałą (wszystko co stworzył Bóg jest doskonałe). Jest rzeczą jasną, że obraz Boży zawiera w sobie te wszystkie cechy. Wersety 28-30 mówią jak Bóg błogosławił stworzonych przez Niego ludzi i powierzył im zarząd nad całym stworzeniem w charakterze Jego pełnomocnych przedstawicieli. W taki sposób zdolność ludzi do wstępowania we wzajemne relacje z Bogiem i z innymi ludźmi występuje jako jeszcze jedna cecha Bożego obrazu.

Więc obraz Boży w człowieku po jego stworzeniu zawiera się w tym, że:
1) on stał się istotą lub duchem (1 Mojżeszowa 2:7) tzn. świadomą osobą, mającą podobną do Boga zdolność poznania, myślenia i działania;
2) on stał się istotą nieskazitelną moralnie – cecha utraconą w momencie grzechu, ale znajdującą się w procesie odbudowy dzięki Chrystusowi (Efezjan 4:24, Kolosan 3:10);
3) on panuje nad otaczającym środowiskiem;
4) człowiek posiada ciało przy pomocy, którego postrzega rzeczywistość, wyraża siebie i przejawia swoją władzę;
5) posiada daną jemu przez Boga nieśmiertelność; Upadek w grzech wypaczył Boży obraz nie tylko w Adamie i Ewie, ale we wszystkich ich potomkach tzn. w całym rodzaju ludzkim. My zachowaliśmy Boży obraz strukturalnie w tym sensie, że zachowaliśmy swoje ludzkie jestestwo, ale ono nie jest funkcjonalne ponieważ obecnie jesteśmy niewolnikami grzechu, niezdolni wykorzystywać swoje siły dla odbicia w sobie Bożej świętości. Odbudowa w nas Bożego obrazu zaczyna się od momentu nowego narodzenia, ale tylko wtedy kiedy będziemy w pełni uświęceni i uwielbieni będziemy mogli odzwierciedlać Boży obraz w swoich myślach i czynach do czego właściwie została stworzona ludzkość i co w rzeczywistości wypełnił w Swoim ludzkim jestestwie Syn Boży (Jana 4:34, 5:30, 6:38, 8:29, 46).

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑